Psykologisk klinik

Lene Rasmussen

Psykologiske undersøgelser


Det kan være relevant at foretage en psykologisk undersøgelse, når et barn eller en ung har en adfærd eller har nogle symptomer, som ikke umiddelbart er forståelige for omgivelserne. Det kan være adfærd eller symptomer, som vækker bekymring og som har stået på i en længere periode, uden at det er lykkedes at afhjælpe vanskelighederne. En psykologisk undersøgelse kan være en vigtig brik til at få et mere klart billede af, hvordan man bedst kan hjælpe.


En psykologisk undersøgelse kan indeholde forskellige elementer og tilpasses den enkelte. Undersøgelsens tilrettelæggelse varierer i forhold til den aktuelle problemstilling og i forhold til, hvorvidt der tidligere er foretaget undersøgelser.

Ofte er der brug for en bred psykologisk undersøgelse. Her vil undersøgelsen tilrettelægges, så den indeholder flere psykologiske test og samtaler med barnet/den unge. Ved undersøgelse af et barn kan observation i barnets daglige omgivelser også være med til at give et fyldestgørende billede. Herudover vil samtaler med forældre og oftest også med skole og evt. institution indgå, suppleret af gennemlæsning af eventuelle relevante papirer.


De oplysninger, der fremkommer via samtale og psykologiske test sammenholdes med barnets/den unges udviklingshistorie, opvækstvilkår og familiære baggrund. Tilsammen danner det samlede materiale en øget forståelse af barnets/den unges personlighedsmæssige og kognitive forudsætninger. Med en mere præcis viden om, hvori barnets/den unges eventuelle vanskeligheder består, har man et bedre afsæt for at give den hjælp, som der kan være brug for for at kunne sætte en positiv udvikling i gang.


Der udarbejdes en skriftlig erklæring, når den psykologiske undersøgelse er afsluttet. Forældre vil blive orienteret om resultatet af undersøgelsen før andre involverede, eksempelvis skole eller sagsbehandler.


Forældrekompetenceundersøgelser

Efter nærmere aftale med sagsbehandler foretages forældrekompetenceundersøgelser. Undersøgelserne vil almindeligvis indeholde såvel kognitiv, som personlighedspsykologisk testning, samtaler og samspilsobservationer med barnet. Men den præcise tilrettelæggelse kan variere og sker ud fra aftaler med sagsbehandler og karakteren af den enkelte sag.


DH logo

Psykologisk Klinik Lene Rasmussen ∙ Vestergade 5 ∙ 4600 Køge ∙ Tlf. 31 41 00 88 ∙ Psykologlenerasmussen@outlook.dk ∙ CVR nr. 29245541